Jelenleg itt van: Tiszacsege > Események

Munkatársak találkozója Tiszacsegén
2017. október 7.

A Szent József Plébánia és a Tiszacsegei Római Katolikus Templomért Alapítvány közös szervezésében került sor 2017. október 7-én a plébánia munkáját segítő munkatársak találkozójára. A közös napközi imaóra elvégzését követően P. Szenes István, a Vianney Testvérek Közösségének priorja két elmélkedésben segítette a résztvevőket, hogy mélyebben megértsék a szentmisét, ami életünk csúcsa és forrása, ahogyan a II. Vatikáni Zsinat fogalmaz. Az első elmélkedés lehetőséget adott arra is, hogy megismerjék a lelkinap résztvevői a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye területén megszületett szerzetesi közösség karizmáját. Ahogyan István atya fogalmazott, teljesen nem lehet megragadni Jézus életét, de Jézus ruhájának egy-egy szegélyét megérintve, utánozhatjuk őt. Ezért is született annyi szerzetei közösség, mind-mind egy-egy részletére rácsodálkozva Jézus kimeríthetetlen titkára. A Vianney Testvérek Közössége a tisztuló lelkekért adott életfelajánlás útját járják, megvalósítva azt a hitigazságot, amit a szentek közössége fejez ki.

[ képek ][ tovább ]

Munkatársak lelkinapja a 75 éves katolikus templomban Tiszacsegén
2016. október 8.

Minden évben találkoznak a Szent József Plébánia és a hozzá tartozó fíliák munkatársai, képviselő testületi tagjai, sekrestyései, hitoktatói, imaközösségek vezetői, hogy megerősítsék küldetésüket az Egyház építésének szolgálatában. A túlnyomórészt protestáns többségű Tiszacsege ad otthont az egész napos eseménynek. Magyarok Nagyasszonya oltalmára szentelték fel 1941-ben a tiszacsegei római katolikus templomot, melyet Venczell Ede egri kanonok – arany miséje alkalmából - Hevesy Sándor egri építészmérnök tervei alapján építtetett.

[ képek ][ tovább ]

Szociális Testvérek Látogatása Tiszacsegén
2015. december 8.

2015 december 8-án kedves vendégei voltak a Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola könyvtártermében tartott hit és erkölcstan óráknak. Tóth István hitoktató meghívására, két Szociális Testvér érkezett, hogy a hittan órán találkozzon a gyermekekkel. Anita és Ágota testvér Tiszafüreden él, és a Tiszafüredi plébánia területén végzik szolgálatukat, Társaságuk megbízásából.

[ tovább ]

Talán részekre oszlott Krisztus?- Ökumené Tiszacsegén
2014. január 20-22.

Az ökumenikus imahét keretében, gyűltünk össze Tiszacsegén. A hosszú évekre visszanyúló hagyományoknak megfelelően 2014-ben is együtt töltöttünk néhány órát református testvéreinkkel. Ez évben január 20 -án és 22-én. A hétfői napon a Tiszacsegei református imateremben kezdődött a közös imádság. Református testvéreinknek jó pár pótszéket is be kellett tenniük, hogy elférjünk.

[ tovább ]

Lelki nap Tiszacsegén
2013. október 5.

Hagyományteremtő szándékkal gyűltünk össze a tiszacsegei római katolikus templomban, 2013. október 5-én, hogy lelki napon vegyünk részt: hitoktatók, akolitusok, egyháztanács tagok és egyházi munkatársak. Szeretnénk, ha minden évben legalább egyszer lelki nap keretein belül is találkoznánk. Úgy tervezzük, hogy ennek az eseménynek a tiszacsegei templom búcsúnapja előtti szombat lesz az időpontja, ettől az évtől kezdve. Az idei második, lelki továbbképzésünk alkalmával a munkatársakkal együtt hálát adtunk az eltelt HIT éve kegyelmeiért.

[ tovább ]

Templomfelújítás képekben
2011. november 19.

Templomfelújítás képekben

[ képek ]

Sajtóközlemény
A Római Katolikus Templom felújítása Tiszacsegén
2011. november 10.

A terveknek megfelelően halad a tiszacsegei római katolikus templom tetőcseréje, belső felújítása és udvar rendezése. Az egyeki Római Katolikus Egyházközség 2011. november 14-én támogatási kérelmet nyújtott be a tiszacsegei római katolikus templom felújítása tárgyában a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Vidékfejlesztési Igazgatóságához.

[ tovább ]

Egyházközségi munkatársak lelkinapja
2011. október 31.

Október 31-én, Mindenszentek vigíliáján Tiszacsegén került megrendezésre az egyeki egyházközség és a hozzá tartozó települések munkatársainak találkozója. A lelkinap témája a Szent Liturgia misztériuma volt. Tapasztalva a számtalan visszaéléseket, abúzusokat a szentmisében, és a papi hanyagság miatt a hívek misztérium érzékének elvesztését, arra gondoltunk, hogy azok számára, akik legközvetlenebb módon ott állnak a lelkipásztor mellett, legyen lehetőségük találkozni és ebben a témában elmélyedni.

[ Bökő Péter atya előadása ][ képek ][ tovább ]

Templombúcsú
2011. október 8.

Templom búcsúnk alkalmából a következő rövid történetet állítottam össze. Megemlékezésül elődeinkről Idén (2011-ben)70 éve, hogy templomunkat felszentelték Magyarok Nagyasszonya Tiszteletére. Ebből az alkalomból megkért a plébánosunk Papp László Atya, hogy írjak néhány szót az egyházközség megalakulásáról és a templom építéséről. Ezt a rövid mondani valómat a templomunk irattárában található korabeli iratok alapján állítottam össze.

[ tovább ]

"Boldog asszony anyánk, régi nagy pátrónánk"
2010. október 10.

Különleges nap volt az október 10.-e Tiszacsegei Egyházközségünk életében. Magyarok Nagyasszonya emléknapján, templombúcsút tartottunk. Új plébánosunk Papp László atya ünnepi szentmisét mutatott be. E szép napot emlékezetesebbé tette, hogy a régóta a srekestyében tartott füstölő is előkerült, emelve ezzel a Szentmise ünnepélyességét.

Az atya szentbeszédében, kiemelte a Magyarok Szűzanya iránti különös tiszteletét, és arra biztatott, hogy bátran vigyük a Szent Szűz elébe gondjainkat, terheinket, bánatunkat. Mert ő az aki nehéz helyzetben, mindig oltalmaz minket és segítségünkre van.

Az ünnepi Szentmise után közös agapén vettünk részt, a szokásosnál kissé népesebb számban megjelent hívekkel.

[ képek ]

Templombúcsú
2010. október 4.

Október 10-én vasárnap 10 órakor tartjuk templomunk búcsúünnepét. A templom titulusa Magyarok Nagyasszonya. Magyarok Nagyasszonya ünnepét Vaszary Kolos hercegprímás kérésére engedélyezte a pápa, amikor hazánk megérhette fennállásának millenniumát (1896). A liberális nemzetállamra jellemző ünnepi törvénycikk nem említi az oltalmazó Nagyasszony nevét. Eleinte október 2. vasárnapján ünnepelték. X. Szent Pius pápa tette át október 8-ra. A II. Vatikáni zsinat után áthelyezte a Magyar Püspöki Kar szeptember 12-re, de 1984-től ismét október 8-án üljük.

Mi magyarok elsőként, de nem egyedül tiszteljük Nagyasszonyunknak, azaz nemzeti Patrónánknak a Boldogságos Szűz Máriát. Hogy csak néhány más országot említsünk: Bajorországban 1620-ban, a fehérhegyi csata után kezdték nemzeti Patrónaként tisztelni Máriát, s 1916-tól ünneplik. Franciaországot XIII. Lajos király ajánlotta Máriának 1638-ban, és Nagyboldogasszony napján emlékeznek rá. Ausztriát III. Ferdinánd ajánlotta föl Máriának, 1647-ben; ők december 8-án ünneplik. Lengyelország Királynőjévé János Kázmér király nyilvánította a Szűzanyát 1656-ban. 1754-ben a Mexikói Alkirályságot, 1821-ben Mexikót, 1910-ben egész Latin-Amerikát a Szűzanya oltalma alá helyezték. XIII. Leó adta jóváhagyását ahhoz, hogy a Szűzanyát Katalónia és Dél-Ázsia Patrónájaként tiszteljék, valamint, hogy az angol püspökök 1893-ban fölajánlják Angliát, melyet attól fogva Mária hozományának tartanak.

Könyörögjünk!

Istenünk, ki a Szeplőtelen Szűz Mária közbenjárására nemzetünket számtalan jótéteménnyel halmoztad el, engedd kegyesen, hogy akit Szent István királyunk példája szerint Nagyasszonyunknak tisztelünk a földön, annak örök társaságában örvendhessünk a mennyben!
projekt támogatás

© 2010–2015. Egyeki Római Katolikus Plébánia - Minden jog fenntartva. Készítette: www.it.stoni.hu
Valid XHTML page